CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
 
Số lượt truy cập:
 

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 09/12 đến ngày 19/12/2019

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

 

 

 

 

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 3m/s

Bắc 2m/s

Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 3m/s

Bắc 2m/s

Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÔNG HƯNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 3m/s

Bắc 2m/s

Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.

THÁI BÌNH

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 3m/s

Bắc 2m/s

Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THƯ

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 3m/s

Bắc 2m/s

Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH NÊ -KIẾN XƯƠNG

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 3m/s

Bắc 2m/s

Bắc 2m/s

Đông Bắc 2m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

60%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỀN HẢI

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

Đông Bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

62%

52%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊM ĐIỀN - THÁI THỤY

Mây,

HT

Không mưa. Trời rét

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

100C

230C

11 – 240C

12 – 250C

14 – 240C

16 – 240C

17 – 250C

19 – 260C

20 – 260C

20 – 260C

20 – 250C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

Bắc 3m/s

Đông Bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

62%

52%